Projekt Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z.

MAS Záhorie, o.z. v súčasnosti realizuje projekt s názvom Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z., kód projektu: 302051N204, ktorý je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 

Cieľom projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. je prostredníctvom podpory financovania prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. prispieť k plneniu cieľov stanovených v Integrovanej stratégii územného rozvoja MAS Záhorie, o. z.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 3. mája 2018. Celková zazmluvnená suma predstavuje 119 815,96€, z toho nenávratný finančný príspevok je 113 825,16€ a vlastné zdroje prijímateľa sú vo výške 5 990,80€. Príspevok Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja je v sume 113 825,16€.

Plánovaná realizácia projektu je v období január 2018 – október 2019.

logo1.pngTOPlist