Aktuality

15. januára 2018 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

MAS Záhorie, o.z. vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania s  názvom: Prenájom kancelársky priestorov. Potrebné dokumenty nájdete na tomto odkaze


Dňa 26. júna 2017 o 9.00 hod. v Klubovni poslancov Mestského úradu Senica na 2. poschodí sa uskutoční Valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Aktuálne informácie k vyhlásenej novej výzve k získaniu štatútu MAS
 • Schválenie vypracovanej stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. vrátane rozpočtu
 • Rôzne
 • Diskusia

Účasť všetkých členov o.z. MAS Záhorie je potrebná.


 Dňa 9. júna 2017 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Senica na 3. poschodí sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny verejného sektora – primátorov a starostov členských miest a obcí o.z. MAS Záhorie za účelom prerokovania upraveného návrhu rozpočtu pre verejný sektor.


Dňa 24. 5. 2017 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Senici, v zasadačke na 3. poschodí, sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny "Poľnohospodárstvo a potravinárstvo"


Dňa 15. mája o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Senica na 3. poschodí sa uskutoční Valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Aktuálne informácie k vyhlásenej novej výzve k získaniu štatútu MAS
 3. Zmena stanov o.z. MAS Záhorie v zmysle Dodatku č. 5 k Systému riadenie CLLD
 4. Prerokovanie aktualizácie pôvodne vypracovanej a schválenej stratégie a zmeny rozpočtu v nadväznosti na stanovenú maximálnu výšku základnej alokácie pre verejno-súkromné partnerstvá
 5. Rôzne
 6. Diskusia

Po skončení rokovania VZ členov o.z. MAS sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny verejného sektora t.j. primátorov a starostov.  Účasť všetkých pozvaných je potrebná.


Dňa 24. septembra 2015 o 9:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senicí uskutočnilo Valné zhromaždenie  o.z. MAS Záhorie, na ktorom boli zvolení noví členovia orgánov MAS

Dňa 14. septembra 2015 o 8:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senici, v zasadačke na 3. poschodí uskutoční pracovné stretnutie predstavenstva a prípravného výboru pre VZ členov o.z. MAS Záhorie. Cieľom je príprava valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17.9.2015.

Číslo účtu, na ktorý môžu členovia MAS posielať členský príspevok 30€: 4021082701/7500

Dňa 25. júna 2015 sa v Senici uskutočnilo Valné zhromaždenie OZ MAS Záhorie, na ktorom boli prijatí noví členovia.

Dňa 21. mája 2015 o 13:00 hod. sa na Mestskom úrade v Senici uskutočnilo valné zhromaždenie MAS Záhorie.

Dňa 1. apríla 2015 sa v Šaštíne uskutočnilo stretnutie členov MAS Záhorie rozšírené o zástupcov miest a obcí, ktoré majú záujem o členstvo v združení. (zápisnica zo stretnutia)

Vítame Vás!

Miestna akčná skupina (MAS) s prístupom LEADER sa začala  na území okresu Senica formovať z iniciatívy starostov niektorých obcí a Regionálnej rozvojovej agentúry Senica už v roku 2007.

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja sa uskutočňovali pracovné stretnutia k príprave stratégie za účasti zástupcov Vidieckej organizácie pre komunitné aktivity Banská Bystrica. Na stretnutia boli pozývaní zástupcovia 22 obcí. Podarilo sa spracovať podrobnú analýzu územia, načrtnúť spoločné problémy a možnosti ich riešení.

Publicita vo vzťahu k ďalším záujemcom o proces formovania MAS bola zabezpečovaná regionálnou tlačou MY TÝŽDENNÍK PRE ZÁHORIE. Skupina pristupovala aktívne aj k cezhraničnej spolupráci. Postupne sa vybudovalo dlhodobé partnerstvo s MAS Partnerství venkova, ktoré má dlhoročné skúsenosti s prístupom LEADER. Z tejto iniciatívy vzniklo v roku 2010 prvé Európske zoskupenie územnej spolupráce so sídlom na území Slovenskej republiky (viac na stránke www.spolocnyregion.sk). V nadväznosti na to bolo v roku 2011 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR občianske združenie MAS Záhorie. Dňa 09.12.2014 bola zaregistrovaná zmena jeho stanov.

Pridajte sa k nám! Prihláška na stiahnutie

TOPlist